Schade en nadeel

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met omzetverlies, waardedaling van uw woning of bouwschade. In sommige situaties heeft u recht op een tegemoetkoming.

Overheidsplannen en de daarbij behorende werkzaamheden kunnen naast de beoogde voordelen ook nadelige gevolgen met zich meebrengen. Denk aan tijdelijk verminderde inkomsten of omrijkosten omdat een weg is afgesloten. In bijna alle gevallen valt dit onder het ‘normaal maatschappelijk risico’ en is het nadeel voor uw rekening. Dit geldt ook als u ondernemer bent. Maar wanneer u er naar uw mening onevenredig veel op achteruit gaat, kunt u een verzoek indienen voor compensatie. Daarnaast kunt u te maken krijgen met fysieke schade aan uw woning of bedrijf. In dat geval kunt een verzoek indienen om de schade vergoed te krijgen.

Drie soorten schade of nadeel

Er zijn drie soorten schade of nadeel waarvoor u als burger of bedrijf een compensatie- of vergoedingsverzoek kunt indienen: nadeelcompensatie, planschade en bouwschade. De eerste twee lopen via Rijkswaterstaat. De laatste via de betreffende aannemer.

Nadeelcompensatie

Stel dat uw bedrijf door een wegafsluiting aanzienlijk meer vervoerskosten maakt. Of dat u minder klanten trekt, omdat u een bouwput voor de deur heeft. U kunt dan - mits uw nadeel buiten het normaal maatschappelijk risico valt - een verzoek indienen voor compensatie. U mag de kosten niet al op een andere manier vergoed krijgen, zoals via uw verzekering.

In de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019 zijn de voorwaarden en procedure voor het indienen van een vergoedingsverzoek vastgelegd. Deze vindt u bij de toegevoegde bestanden onderaan deze pagina.

Planschade

Als uw huis of perceel door de aanpassingen aan de A27/A12 Ring Utrecht aantoonbaar minder waard wordt, noemen we dit planschade. Ook wanneer u blijvend minder inkomsten heeft door de nieuwe situatie, valt dit onder planschade. Voorwaarde is wel dat u de maatregelen of schade niet had kunnen zien aankomen. In de Wet ruimtelijke ordening staan de precieze voorwaarden voor een vergoeding. U kunt hiervoor ook de procedure van bovengenoemde Beleidsregel volgen.  

Aanvragen

U kunt uw verzoek voor planschade of nadeelcompensatie indienen via de formulieren onderaan deze pagina. Een onafhankelijke commissie adviseert de minister of u voor compensatie in aanmerking komt, en zo ja, voor welk bedrag. Deze commissie nodigt u dan uit om uw verzoek toe te lichten tijdens een hoorzitting, waarbij ook een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat aanwezig is. Vaak bekijkt de commissie de situatie ook ter plekke. De minister neemt het uiteindelijke besluit.

Let op dat voor planschade een wettelijke drempel geldt dat minimaal 2% van de schade voor uw rekening is. Voor nadeelcompensatie geldt een drempel van € 1.000. Hoelang het doorlopen van de procedure duurt is afhankelijk van de complexiteit van de schade, maar houdt u rekening met een periode van minimaal 4 maanden.

Bouwschade

Wanneer uw woning of bedrijf fysiek schade oploopt door het werk, heet dit bouwschade. Bijvoorbeeld wanneer scheuren in een muur ontstaan door heiwerk. Of wanneer kabels en leidingen beschadigd raken door graafmachines. We doen er alles aan het risico op schade zo veel mogelijk te beperken. 

Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor schade die de aannemer maakt. Wel maken we hier in het contract met de toekomstige aannemer duidelijke afspraken over. Zo moet de aannemer voorafgaand aan de start van het werk percelen en bouwwerken naast de werkzaamheden in kaart brengen. We noemen dit een bouwkundige vooropname of nulmeting. Bent u bijvoorbeeld direct aanwonende? Dan komt er een vertegenwoordiger van de aannemer langs om foto’s en een verslag te maken van de staat van uw perceel en woning op dat moment. De aannemer zorgt ook voor een eindmeting na afloop van het project. Zo kunt u schade altijd duidelijk aantonen.

Contact

Heeft u vragen over nadeelcompensatie, planschade of hoe de aannemer straks omgaat met bouwschade? Dan kunt u altijd contact opnemen via ring.utrecht@rws.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen