Dassen

De das leeft op verschillende plekken in het noordelijk projectgebied. Zo is begin 2017 een dassenburcht aangetroffen in de bossen in Amelisweerd. Hoe we met dit beschermde dier omgaan, leest u hier.

Bij alle (wegen)projecten brengt Rijkswaterstaat doorlopend de beschermde planten en dieren in het gebied in kaart. Zo ook bij de aanpassing van de Ring Utrecht. De dassenburcht in Amelisweerd is een bijzondere vondst en vraagt om een zorgvuldige aanpak, zeker omdat de das een beschermde diersoort is. We hebben daarom intensief contact met de lokale dassenwerkgroep, Utrechts Landschap, Stichting Das & Boom en de beheerder en boswachter van Amelisweerd.

Onderzoek

Door de Stichting Das & Boom is onderzocht hoe de dieren de burcht en de directe omgeving gebruiken. Is het een vaste verblijfplaats of komen de dassen er maar af en toe? Welke routes gebruiken de dassen wanneer zij naar voedsel zoeken? Op basis hiervan bekijken we wat de beste manier is om met de dassen en de burcht om te gaan en op welke plek het best een vervangende kunstburcht kan worden aangelegd. 

Dassentunnel

Het leefgebied van de dassen (ten oosten van Utrecht) is de afgelopen jaren uitgebreid. Om versnippering van dit leefgebied te beperken is bij dit project aan de oostzijde van de A27 onder de N234 (Nieuwe Weteringseweg) een dassentunnel gepland. Hiermee verbinden we het leefgebied van de dassen in het plangebied van het project Ring Utrecht met het noordelijk gelegen leefgebied van de dassen rond Hilversum.

Procedure

Het verplaatsen van de dassenburcht kan alleen met een ontheffing van de Wet natuurbescherming. We vragen deze tijdig aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO beoordeelt vervolgens of de maatregelen die we in de ontheffingsaanvraag beschrijven voldoende zijn om de schadelijke effecten voor de das ongedaan te maken. Een ontheffing wordt altijd eerst door RVO ter inzage gelegd en inspraak is mogelijk.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen