Schultz stelt plan wegverbreding Ring Utrecht definitief vast

14-12-2016

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het tracébesluit voor de aanpak van de A27/A12 Ring Utrecht getekend.

Op het traject van ruim 20 km komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. In de plannen zitten verschillende maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 

Minister Schultz: 'De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van ons wegennet. Dit project is voor de regio en voor de economie van groot belang. We pakken vijf hardnekkige knelpunten uit de filetop 50 aan en we zorgen ervoor dat het verkeer veiliger kan doorstromen. Ook maken we werk van de leefomgeving met nieuwe en hogere geluidschermen, stiller asfalt en extra bos en komt er een groene verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd.'

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van Utrecht heeft vandaag de minister het advies van de regio overhandigd over de invulling van het pakket extra maatregelen voor de inpassing van de wegen. Voor extra maatregelen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren is 15 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Verbeek-Nijhof: 'Met het pakket aan extra maatregelen zorgen we er voor dat voor 3000 woningen de geluidbelasting omlaag gaat, bovenop wat wettelijk nodig is. We zorgen ervoor dat er op 15 locaties in Utrecht, De Bilt en Houten extra, hogere of langere geluidschermen komen. Hiermee zorgen we er voor dat voor de mensen die hier wonen de geluidsoverlast vermindert.'

Oplossen knelpunten

Met de wegverbreding levert het project een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4, 18, 32, 37 en 39 uit de File Top 50. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de twee knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is een belangrijk onderdeel. In het kader van verkeersveiligheid verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de zogenoemde ‘Varkensbocht’. Het project zal er ook voor zorgen dat sluipverkeer uit de stad wordt gehaald. De werkzaamheden starten in 2018. Het project wordt tussen 2024 en 2026 afgerond. 

Minister Schultz van Haegen trekt voor de aanpak in totaal ruim 1,1 miljard euro uit. Voor maatregelen voor de leefomgeving is 200 miljoen euro gereserveerd, ongeveer 20 procent van het projectbudget en daarmee meer dan bij een gemiddeld project. De minister heeft ingestemd met het advies van de regio om de 15 miljoen euro die vanuit het Rijk beschikbaar was voor bovenwettelijke maatregelen te besteden aan het verder terugbrengen van de geluidbelasting tot wel 6 dB. Voor enkele woningen worden woning specifieke maatregelen zoals gevelisolatie of geluidwerende erfafscheiding onderzocht. Het geld dat overblijft wordt ter beschikking gesteld aan een nieuwe fietsverbinding tussen Rijnsweerd en De Uithof.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerptracébesluit

In het tracébesluit zijn diverse wijzigingen in de vorm van optimalisaties ten opzichte van het ontwerptracébesluit doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn grotendeels het gevolg van de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit. De aanpassingen betreffen voornamelijk wijzigingen in de mitigerende en compenserende maatregelen: deze werken door in de inpassing van de weg op diverse locaties, enkele aanvullende geluidsmaatregelen, de natuurcompensatie en de waterstructuur rondom de snelwegen. Tevens zijn er aanpassingen in de benodigde omvang van de werkterreinen. De aanpassingen liggen verspreid over het gehele plangebied. Alle informatie staat in de Nota van Antwoord, die tegelijkertijd met het tracébesluit gepubliceerd wordt.

Publicatie

Het tracébesluit wordt op 19 januari 2017 gepubliceerd en ligt daarna 6 weken ter inzage. Gedurende de periode van 20 januari tot en met 2 maart staat het tracébesluit ook open voor beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen een beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen