Van steentijd tot Tweede Wereldoorlog - het archeologisch onderzoek is gestart

20-09-2017

Afgelopen zomer vond het eerste archeologisch veldonderzoek plaats. Onderzoeker Kirsten Leijnse vertelt over de eerste bevindingen.

Voorafgaand aan het veldonderzoek heeft Rijkswaterstaat een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek zijn 18 locaties aangewezen, die in aanmerking kwamen voor een veldonderzoek. ‘Bij het veldonderzoek wordt om de 50 m een boring gezet met een handboor om de bodemopbouw te bekijken. De belangrijkste vraag die wij hiermee willen beantwoorden, is of de bodemopbouw onverstoord is en wat de potentie voor archeologische resten is', zegt Leijnse. Zij heeft als archeoloog en coördinator Landschapsarcheologie de leiding over het onderzoek dat BAAC samen met onderzoeksbureau RAAP uitvoert.

Onderzoek gaat ver terug in de tijd 

Het projectgebied A27/A12 doorkruist een groot gebied met verschillende landschapstypen en stedelijke gebieden. Leijnse: ‘Iedere landschappelijke eenheid kent zijn eigen specifieke archeologische verwachting waardoor het onderzoek ver teruggaat in de tijd. We moesten rekening houden met sporen van bewoning en gebruik uit de late steentijd, in de vorm van kampementen van jagers en verzamelaars die hier circa 6.000 jaar geleden rondtrokken, maar ook sporen uit de Tweede Wereldoorlog en alles wat hier tussen zit.’

‘Ook vermoedden we sporen aan te treffen van de Romeinse Limes-weg, de noordelijke grens van het Romeinse rijk. De Limes-weg was een vrijwel ondoordringbaar obstakel; de Romeinen hadden er tientallen forten en andere versterkingen langs aangelegd. De weg liep bij Utrecht onder meer ter hoogte van het huidige knooppunt Lunetten.’

Archeologische vindplaatsen

Leijnse is enthousiast over de eerste bevindingen. ‘Ondanks de ligging direct langs de snelweg bleek de bodem in grote delen van het tracé nog intact te zijn. We hebben een aantal archeologische vindplaatsen aangetroffen. De oudste betreft een nederzetting uit de ijzertijd, enkele eeuwen voor Christus. De jongste sporen hangen samen met verschillende landgoederen en kastelen langs het tracé, zoals kasteel Heemstede en het landgoed Amelisweerd. En ten zuidoosten van Lunetten hebben we inderdaad resten van de Romeinse Limes-weg teruggevonden.’

Vervolgonderzoek

Leijnse: ‘De archeologen zijn nu bezig met het opstellen van een onderzoeksrapport met de resultaten van het veldonderzoek en een advies voor het vervolg.’ Op basis van het advies neemt Rijkswaterstaat samen met de Archeologische Begeleidingscommissie een besluit over mogelijk vervolgonderzoek. Deze begeleidingscommissie bestaat uit archeologische deskundigen van de 5 omliggende gemeenten en provincie Utrecht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen